امتیاز دیجی ارنج

8

نقاط قوت
 • جزئیات محیط بازی
 • اتمسفرسازی عالی
 • بخش آموزشی جامع
 • صداگذاری
نقاط ضعف
 • فقدان حالت‌های مختلف
 • محدودیت در مکانیک‌ها

نقد و بررسی من

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

ثبت امتیاز